collageSHAK

De najaarsvergadering van het Overlegorgaan: veel informatie èn een afscheid.

Op 21 november is de goedbezochte najaarsvergadering van het overlegorgaan gehouden. Hier werd weer veel informatie uitgewisseld over de stand van zaken in en rond ons dorp, maar allereerst werd door de waarnemend voorzitter, Rinus de Klerk, stilgestaan bij het feit dat onze voorzitter Alan van Reenen deze zomer helaas overleden is.

Een nieuw gezicht
Wij konden kennismaken met Erik Kotvis, die dit jaar begonnen is als contactpersoon tussen de gemeente en het Overlegorgaan, maar ook voor de burgers van ’s-Heer Arendskerke. Hij is te bereiken via het algemene nummer van de gemeente Goes.

Een afscheid
Dit jaar is de toneelvereniging helaas opgeheven. Dit kan men natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom zijn ze deze avond nog een keer in het zonnetje gezet met een toespraak van degene die wel heel erg veel met de activiteiten van de vereniging te maken heeft gehad: Arna van Eekelen. Aan het eind van de toespraak werd ter herinnering aan de activiteiten een fotocollage onthuld, die tot in lengte van dagen de wand in het Heer Arendhuis zal sieren.

Begrotingen
De begrotingen 2018 van de diverse werkgroepen en de Stichting Overlegorgaan worden allen goedgekeurd.
Het dorpenbudget 2018 zal besteed worden aan het plaatsen van buurtpreventiebordjes bij de elf ingangen van het dorp en, net als vorig jaar, aan hanging baskets aan de Ring.

De samenstelling van het bestuur
De leden Willem van der Bijl, Piet van der Meer en Wim Reijnhout worden herkozen. Eveline de Zwarte geeft aan dat zij niet herkiesbaar is omdat zij stop bij de jeugdsoos TYG. Een opvolger is nog niet gevonden. Gegadigden?
Ook geeft de secretaris, Jannie Verwey, aan dat zij gaat stoppen. Een opvolger is al gevonden, maar zal pas in de voorjaarsvergadering de functie overnemen.
Ook is een kandidaat voorzitter gevonden. Ook deze zal pas in het voorjaar van 2018 starten.
Als laatste wordt nog iemand gezocht, die in het dagelijks bestuur zal willen plaatsnemen. Gegadigden?

Informatie-uitwisseling
Een niet onbelangrijk deel  van de avond werd besteed aan het uitwisselen van informatie door Herman Bouma van de verkeersgroep, Willem van der Bijl, wethouder Derk Alssema en door de werkgroepen en dorpsverenigingen. Zaken, die aan de orde  kwamen o.a.:
* de reconstructie van de Slotstraat,
* de vertraging in de plannen voor de Nieuwe Rijksweg bij ’s-Heer Hendrikskinderen,
* de verkeerssituatie in de Poel, natuurlijk niet los te zien van de plannen met het Poelbos,
* de toren: de renovatie zal lopen tot de zomervakantie. Bezien wordt nog of rondleidingen op de toren weer mogelijk worden, dit ligt lastig i.v.m. de veiligheidseisen,
* de wijzigingen in de afvalinzameling. Verwacht wordt dat per 1 juli 2018 nieuwe containers geleverd worden en dat vanaf 1 januari 2019 betaald zal worden per keer aanbieden van de grijze container,
* de plannen rond de basisschool. Er komt definitief geen gezamenlijke huisvesting met ’s-Heer Hendrikskinderen en nieuwbouw staat gepland voor 2020,
* de Sraskerksedag zal volgend jaar gecombineerd worden met de Open Monumentendag. De reden hiervoor is, dat anders te veel evenementen te dicht op elkaar zitten.

Goesweb is een initiatief van SMWO en wordt mede mogelijk gemaakt door Bepos, TS Intermedia & M4J-IT